ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

ARTIKEL 1 : toepassingsgebied.

Behoudens anders luidende bepalingen die door ons schriftelijk werder aanvaard zal elke bestelling die bij ons wordt gedaan, de integrale aanvaarding van onze huidige algemene verkoopsvoorwaarden door de koper omvatten en dit zonder enig voorbehoud, tevens houd dit in dat de koper afziet zich te beroepen op zijn eigen verkoopsvoorwaarden.

Door het contracteren, wordt de koper geacht onze algemene verkoopsvoorwaarden goed te kennen.

ARTIKEL 2 : betaling van de prijs.

Behoudens anders luidende bepalingen uitgaande van onze zijde, zal de koopwaar kontant betaalbaar zijn te Battice. Het feit dat de koper betaalt met een cheque mag geenszins geïnterpreteerd worden als een verzaking in onzen hoofde van hetgeen in deze clausule voorafgaat.

Onbetaalde facturen zullen vanaf hun vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12% per jaar. Bovendien, zal in het geval door ons aan de koper een aangetekende ingebrekestelling werd verzonden in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het bedrag van de factuur verschuldigd zijn met een minimum van 15 €.

In geval van niet-betaling door de koper van een betaalbare factuur, houden wij ons het recht voor om betaling te vorderen van elk ander bedrag dat nog verschuldigd is door de koper en dit zonder rekening te houden met eventueel ten zijnen voordele toegestane betalingsfaciliteiten.

Uiteindelijk, in geval va niet-naleving door de koper van één van zijn verbintenissen en in het bijzonder van de niet-betaling of van de laattijdige betaling, behouden wij ons het recht voor om te kiezen tussen enerzijds de uitvoering van overeenkomst te vorderen dan wel zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen en elke levering te stoppen en dit zonder, om welke reden dan ook, aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de schade die daaruit mogelijk zou kunnen voortvloeien.

Om welke reden dan ook, wij houden ons het recht voor om van U schadevergoeding te vorderen voor geleden schade ingevolge de niet-uitvoering door de koper van de door hem aangegane verbintenissen.

ARTIKEL 3 : eigendomsvoorbehoud.

Wij blijven eigenaar van de aan de koper geleverde koopwaren tot op het ogenblik van de integrale betaling van de factuur, of, ingeval van betaling per cheque tot op het ogenblik van zijn uitbetaling op onze rekening.

ARTIKEL 4 : leveringstermijn.

Leveringstermijnen dienen opgevat te worden als louter indicatief, behoudens in de hypothese waarbij een dwingende leveringsdatum door ons schriftelijk wordt aanvaard.

Een laattijdige levering kan onder geen beding voor de koper aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding of tot het vorderen van de ontbinding van het onderhavige overeenkomst.

ARTIKEL 5 : transport.

Eventueel gewichtsverlies is ten laste van de koper, tenminste zonder dat deze één procent van het overeengekomen gewicht mag overtreffen.

ARTIKEL 6 : verzendingskosten.

Onze leveringen zijn onderworpen aan verzendingskosten. Deze staan vermeld op de voorzijde van onze leveringsnota en onze rekeningen.

ARTIKEL 7 : bezwaren.

Teneinde ontvankelijk te zijn, dient elk bezwaar betrefende niet-zichtbare gebreken van de geleverde koopwaar aan ons schriftelijk medegedeeld worden en dit binnen de drie na levering. De koopwaren die om geldige reden geweigerd worden dienen in goede staat en franco aan onze maatschappelijke zetel te Battice terug bezorgd te worden.

Om welke reden dan ook, wij zijn niet verantwoordelijk voor het teniet gaan van de kwaliteit van de geleverde koopwaren indien dit het gevolg is van een onjuiste stockage en/of nalatigheid van de koper.

Elke opmerking omtrent de vermeldingen op de onderhavige factuur dient schriftelijk en uiterlijk binnen de acht dagen vanaf de ontvangst door de koper aan ons medegedeeld te worden. Na deze datum, zal de factuur als definitief en onweerlegbaar aanvaard worden aanzien in hoofde van de koper.

ARTIKEL 8 : overmacht.

Onvoorziene omstandigheden, zoals o.a. een staking, een brand, een overstroming enz… en in het algemeen, elke omstandigheid dat het leveren van koopwaren onmogelijk of moeilijk maakt worden aanvaard als een feit van overmacht.

Om welke reden dan ook, kunnen wij niet gedwongen worden om de onvoorziene omstandigheid of toestand van overmacht aan te tonen, net zoals wij niet kunnen gedwongen worden om aan te tonen dat deze de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of moeilijk maakt.

ARTIKEL 9 : in geval van geschil.

In geval van betwistingen, zijn enkel de Rechtbanken van Luik bevoegd.